FANDOM


Rating-4-glossy
LEGO → System → Samsonite → Basic Samsonite
100 (1, 2, 3) << 101 (Set 2, Set 3) >> 102 (1, 2, 3, 4284px-LEGO logo.svg

101 Imagination Beginner Set 1 is a Basic Samsonite set released in 1973.

External links