FANDOM


Rating-4-glossy
LEGO → System → Samsonite → Basic Samsonite
103 (1, 2) << 104 (Set 2) >> 105 (1, 2, 3, 4284px-LEGO logo.svg

104 Imagination Deluxe Set 4 is a Basic Samsonite set released in 1973.

External links