Wikia

Brickipedia

851495 King Mathias Key Chain

Talk0
27,183pages on
this wiki
LEGO → Key Chains → Castle → Knights' Kingdom II
851464 << 851495 >> 851501  284px-LEGO logo.svg
King Mathias Key Chain
851495-1
Item №:

851495

Pieces:

1

Minifigures:

King Mathias

Price:

Flag-US $3.99
Flag-UK £2.99

Released:

2005

Theme:

Castle
    Knights' Kingdom II

851495 King Mathias Key Chain is a Knights' Kingdom II key chain released in 2005. The set contained one King Mathias minifigure with a chain mounted to his head. The set is identical to 4277598 King Mathias Key Chain.

External links

Around Wikia's network

Random Wiki